ROCKADS HİZMET SÖZLEŞMESİ – Marketing Platform

1- TARAFLAR

Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır), Sizin ve Rockads tarafından dikkatlice okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Siz, burada "Kullanıcı", “Partner” veya "Siz" olarak tanımlanmış olup, Hizmet Şartlarına ("Sözleşme" olarak anılacaktır) açıkça rıza göstermektesiniz.

Rockads, birden fazla şirket olarak faaliyet göstermekte ve her biri, Sizin coğrafi konumunuz, ikametgahınız, kayıtlı olduğunuz ve iş yaptığınız ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu şirketlerin ayrıntıları, bu belgenin Ek-2 bölümünde listelenmiştir. bundan sonra “Rockads” olarak anılacaktır Bu Şartlarda "Rockads" terimi kullanıldığında, Ek-2'de belirtilen tüm şirketlerimizi, ilgili Kullanıcılarına göre duruma bağlı olarak ifade edecektir.

ile diğer tarafta

https://rockads.com/ adresinden bilgisayar, mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde gerçekleştirilen kayıt olma işlemi ve işbu Sözleşme’de belirtilen ücreti ödemeyi kabul eden gerçek yada tüzel kişi (“Partner“) arasında akdedilmiştir.

Burada özetlenen Şartlar, bu Hizmetlere erişim yöntemleri de dahil olmak üzere Rockads tarafından sağlanan tüm Hizmetlerin kullanımına ilişkin karşılıklı anlaşma ve anlayışı temsil eder.

Bu Sözleşmenin yürürlük tarihi belirlenmiştir ve Sözleşme, İş Ortağının şartları anlaması ve Sözleşmeyi elektronik olarak veya başka bir yöntemle kabul etmesiyle yürürlüğe girer.

İş Ortağı, bu Sözleşmenin temel unsurları hakkında yeterince bilgilendirildiğini, hükümlerini okuduğunu, anladığını ve geri dönülmez bir şekilde kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Rockads ve Partner işbu sözleşmede gerektiğinde ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023

2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU:

İşbu Sözleşme’nin konusu, esas hedefini dijital ürün ve hizmetlerin küresel boyutta büyümesine destek sağlamak olarak belirlemiş olan ve bu amaçla Partner’ine etkin dijital pazarlama aktiviteleri odaklı ürünler ve servisler sağlayan ve gerekli görülen personel ve altyapı yatırımlarını yapan Rockads’in sahip olduğu marketing tool (yada “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden Hizmetler sunması ve bu Hizmet’e karşılık Partner tarafından belirlenen ücretin ödenmesine ilişkin Taraflar’ın bu kapsamda haiz oldukları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3- REKLAM HARCAMALARI:

Taraflar, Rockads’in Partner’e işbu Sözleşme kapsamında sağlayacağı ve ifa edeceği Hizmetler ile bağlantılı tüm reklam harcamalarının yönetimi Rockads’e ait Platform üzerinden gerçekleştirebilecektir. Reklam kampanyalarının hedefleme detayları, bütçesi, limitleri, medya seçimi, açıklama metinleri gibi yayınlanacak kampanyanın her türlü işleminin belirlenmesi ve uygulanması konusunda sorumluluk tamamen Partner’e aittir. Partner, reklam kampanyalarını ve/veya Rockads üzerinden sunulan alt reklam hesabını Rockads Platformu aracılığıyla yönetmektedir. Rockads’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğü sadece Partner’in girdiği bilgileri teknik servisler/ API'ler üzerinden ilgili reklam networklerine iletmekten ibarettir.

4-ÜRÜN ve HİZMETLERİN TANIMI:

4.1. İşbu Sözleşme kapsamında Rockads tarafından sunulacak hizmetler (bundan sonra “Hizmet” ya da “Hizmetler” olarak anılacaktır.) şu şekildedir:

Google, Snapchat, Tiktok, Facebook gibi çeşitli reklam platformlarını tek bir servis üzerinden yönetebileceğiniz, farklı mecralara ait reklam hesaplarınızı ve bu reklam hesapları üzerinden dijital reklamlarınızı yönettiğiniz sosyal medya hesabınız, internet siteleriniz ve mobil uygulamalarınız için reklam kampanyaları oluşturabileceğiniz, kampanyaların performansını takip edebileceğiniz, ilgili raporlara ulaşabileceğiniz ve kampanyaları yönetebileceğiniz, ve Facebook ve ileride gelebilecek reklam platformları üzerinden alt-hesap sunulabilecek bir platform hizmetidir.

4.2. Rockads, Partner’in talep ettiği işbu madde kapsamındaki hizmetlere ilave olarak Partner’in Rockads Marketing Platform olarak belirtilen uygulama üzerindeki reklam hesabı kiralama talebinde bulunması ve Rockads tarafından onaylanması durumunda Partner’e Facebook Business Manager hesabı açarak, söz konusu hesap nezdinde Partner’in sadece reklam faaliyeti ve reklam kampanyaları (“Reklam” yada “Reklamlar”) amacıyla kullanacağı bir alt-hesabın Partner’e sunulmasını sağlayacaktır. Partner, Ek 1’de yer alan Rockads Reklam Hesabı Kiralama Hizmet Koşulları’na uygun davranmayı reklam hesabı kiralama talebinde bulunmakla kabul ettiğini beyan eder.

4.3. Partner, işbu Sözleşmedeki hizmetleri kullanması halinde aşağıda yer alan yükümlülükleri yerine getireceğini taahhüt eder. Partner, işbu maddeye aykırı hareket etmesi halinde Rockads açısından geri dönülemez zarar oluşacağını ve Rockads tarafından tazminat talebi olacağını kabul eder.

4.3.1.

Reklam kampanyalarının hedefleme detayları, bütçesi, limitleri, medya seçimi, açıklama metinleri gibi yayınlanacak kampanyanın her türlü işleminin belirlenmesi ve uygulanması konusunda sorumluluk tamamen Partner’e aittir.

4.3.2.Rockads, Partner tarafından sağlanan ve sunulan bilgiler doğrultusunda işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmeti sunacağını ve eksik, yanlış ya da hatalı bilgilerden sorumlu olmadığını beyan eder.

Partner, Rockads hesabına bağlı bir alt hesap oluşturulmasından dolayı Rockads’in bu alt hesaptaki yetkileri tali olup basiretli bir tacir sıfatıyla kullanacağını taahhüt eder.

4.3.3 Partner, Reklamlarında ve işbu Sözleşme kapsamında Hizmetler’de toplum ve tüketiciye karşı sorumluluk duygusu ile hareket edecektir. Bu kapsamda, Partner, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yasa ve kanunlar ile belirlenmiş esaslara dayanarak, Reklam Özdenetim Kurulu karar, görüş ve kılavuzlarına uygun Reklam yayınlayacağını; Reklamların kişilik haklarına, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, vs. aykırılık teşkil etmeyeceğini ve gerçekleştirilmesi için gerekmesi halinde gerek resmi ve idari kurumlardan izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.4 Partner, madde 4.2 kapsamında oluşturulan hesap üzerinden gerçekleştireceği Reklamlar’da, hiçbir gerçek veya tüzel kişiyi, hiçbir endüstriyel ya da ticari faaliyeti/mesleği, hiçbir ürünü aşağılayacak ya da alay konusu edecek veya herhangi bir yöntemle kötüleyecek biçimde olmayacaktır.

4.3.5. Partner, işbu Sözleşme süresince, yayınlanacak olan Reklam içeriği (metin/görsel) mevzuat ve genel ahlak kuralları ile;

- Facebook: Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların bağlı şirketlerinin ve/veya iştiraklerinin işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşımayacağını; Meta Platforms, Inc. (Facebook) tarafından yayınlanan ve zaman zaman revize edilen https://www.facebook.com/policies/ads/ ,

- Google: Google LLC (Google) ve/veya bunların bağlı şirketlerinin ve/veya iştiraklerinin işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşımayacağını; Google LLC (Google) tarafından yayınlanan ve zaman zaman revize edilen https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=tr,

- Snapschat: Snap Inc. (Snapchat) ve/veya bunların bağlı şirketlerinin ve/veya iştiraklerinin işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşımayacağını; Snap Inc. (Snapchat) tarafından yayınlanan ve zaman zaman revize edilen https://www.snap.com/tr-TR/ad-policies,

- Tiktok: TikTok Pte. Ltd. ve/veya bunların bağlı şirketlerinin ve/veya iştiraklerinin işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşımayacağını; TikTok Pte. Ltd. tarafından yayınlanan ve zaman zaman revize edilen https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9552,;

Adreslerin de yer alan politikaları ve diğer reklam platformlarında hesap açılması halinde işbu platformun reklam politikasına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Partner, Reklam içeriğinin (metin/görsel) yanıltıcı, eksik bilgiler içermeyeceğini taahhüt etmekte olup Reklamların doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan münhasıran tek sorumludur. Rockads’ın söz konusu Reklamları denetleme ve müdahale hakkına halel gelmeksizin, Rockads’ın Partner’e ait Reklamların doğruluğunu ve/veya mevzuata uygunluğunu araştırma yükümlülüğü olmayıp, reklam veren Partner’in işbu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi nedeniyle Rockads ve/veya Meta Platforms, Inc. (Facebook), Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. ve/veya bunların iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ödediği veya ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat nedeniyle reklam veren Partner, uğranılan tüm zararı, ilk yazılı talebe istinaden, tazmin edeceğini ve tarafların Partner’e aynen rücu hakkı saklı olduğunu gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.6. Partner, yayınlanacak olan Reklam içeriğinin (metin/görsel) mevzuat ve genel ahlak kuralları ile, Meta Platforms, Inc. (Facebook), Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşıması, Meta Platforms, Inc. (Facebook), Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının kamuoyu nezdindeki kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olması halinde Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook), Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşları, Partner’e belli bir süre vererek Reklam içeriğinin (metin/görsel) değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu Reklamı yayınlamama ve/veya kendi takdirine göre yayından kaldırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Partner’in Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. ve ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarına karşı herhangi bir talep hakkı yoktur. Partner’in yayınlayacağı Reklamların her türlü sorumluluğu, kendisine aittir. Reklamların içeriğinden kaynaklanabilecek her türlü Cezai veya Hukuki sorumluluk Partner’e aittir. Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının bu konularda sorumlu olmayacağını Partner peşinen kabul etmektedir.

4.3.7 Partner, Reklamlar’da herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin adı, amblemi, logosu ve diğer kendine özgü kurumsal kimlik unsurları tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılmayacak, patent, marka, tasarım ve model gibi endüstriyel ve fikri mülkiyet hakları ihlal edilmeyecektir. Aksi takdirde doğacak tüm tazminat, zarar, ziyan vb. Partner tarafından karşılanacaktır. Bu anlamda Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. (Tiktok) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının maruz kalacağı tüm yaptırımlar, Partner tarafından ödenecek ve derhal, defeaten ve nakden tazmin edilecektir.

4.3.8. Partner, Sözleşme süresince her türlü adli, idari organ kararına istinaden yapılacak iptal ve değişiklikler sebebiyle Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook), Google LLC (Google), Snap Inc. (Snapchat), TikTok Pte. Ltd. ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarına karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3.9. İşbu Madde 4 tahtında Partner’in üstlenmiş olduğu yükümlülükler Sözleşme’nin esaslı unsurunu oluşturmakta olup bunlara aykırılık halinde Sözleşme’nin esaslı unsurları ihlal edilmiş kabul edilecek ve Rockads’in Sözleşme’yi tek taraflı olarak, tüm tazminat hakları saklı kalmak suretiyle, fesih hakkı olacaktır.

4.3.10. Partner, işbu Sözleşme’deki hizmete yönelik raporlama ve genel olası ihtiyaç gibi amaçlara istinaden Rockads’e ait marketing Platform’a bağladığı hesaplarda sözleşme süresince Rockads’in en az bir personelini hesapta yetkili (admin) olarak ekleyebileceğin/bulundurabileceğini taahhüt eder.

4.3.11. Partner, Rockads’in Business Manager hesabının altında bir hesap kiraladığı için Facebook üzerinden yapacağı harcamalarda Rockads tarafından belirlenen günlük harcama sınırlarına uymayı ve bu sınırları değiştirmemeyi taahhüt eder. Partner, Rockads tarafından ayrıca farklı bir tutar belirtilmediği sürece, bu harcama sınırı US dolar olarak $900, Türk Lirası olarak 5500 TL olduğunu kabul eder. Partner, bu madde kapsamında yada kendisine belirtilen limitleri değiştirmesi, arttırması yada herhangi bir müdahalesi durumunda Rockads’in tek taraflı fesih ve tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, Partner’in hesabını belirlenen limitlere getirme, yeni limit koyma gibi ilgili hesapta her türlü işlemi gerçekleştirme yetkisine haizdir.

5-ÖDEME HÜKÜMLERİ

 • Partner, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler için oluşturduğu Partner Hesabı’na, kendi iradesiyle belirleyeceği bedeli, sunulan Ödeme Aracı’yla transfer ederek erişebilecektir. Rockads tarafından sağlanan çeşitli ürün veya hizmetlerden faydalanmaları ve para transferi için gerekli olan Rockads hesabına “Partner Hesabı” yada “hesap” denir.
 • İşbu Sözleşme kapsamında Partner, Rockads’in kendisi yada yetkilendirdiği üçüncü parti aracılığıyla;
 1. Sözleşme kapsamındaki Hizmetler için oluşturduğu hesap başına ödeyeceği aylık bedel internet sitesinde duyurulacak, ve
 2. işbu aylık bedele ilave olarak, Partner’in hesaptan günlük gerçekleştirdiği harcama doğrultusunda internet sitesinde belirtilen komisyon baremleri üzerinden belirlenecek oran üzerinden belirlenen günlük bedeli

ödemeyi ve/veya bakiyeden düşmeyi taahhüt eder.

Partner, Rockads’den hizmet almaya başlaması yada Rockads üzerinden kampanya çıkmaya başlaması halinde Rockads ücrete hak kazanacak ve vade tarihi kabul edilip temerrütten doğan haklar işletilecektir.

Taraflar, işbu internet sitesinde kamuya açık ve ulaşılabilir şekilde duyurulan aylık bedel ve günlük komisyon oranının Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.

 • Rockads tarafından farklı bir gereksinim görülmez ise faturalamalar günlük/aylık ve/veya Hizmet bazlı Rockads tarafından belirlenecek sürelerde yasal sürelere uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Partner tarafından sağlanan bilgiler ve Rockads tarafından tek başına hesaplanan harcamalar doğrultusundaki bedel üzerinden mevzuat uyarınca gerekli katma değer, stopaj ve tüketim vergileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere vergi, resim, harç veya diğer resmi harçlar (bundan sonra “vergi” olarak anılacaktır.) eklenecektir ve ilgili vergi tutarlarının ödenmesinden Partner tek başına sorumludur.
 • İşbu Sözleşme madde 5.2. (i) ve (ii). Altında yer alan hizmet süresince devam eden bedel ile ilgili olarak, ödeme gerçekleştirilememesi halinde Rockads Partner’a ilave süre vermeksizin ve temerrütten doğan haklarına halel gelmeksizin Hizmetleri askıya alma hakkını kullanabilir. Hizmetlerin askıya alınmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Partner tarafından ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde, Rockads’in yasal hakları (avukat ücretini talep hakkı da dahil olarak) saklı kalarak, Partner’ın hesabı iptal edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Partner, işburada yer alan hakların Rockads tarafından kullanmasından bağımsız olarak, sunulan işin ticari iş olmasından kaynaklı ödenmeyen tutar üzerinden ilgili tutarın fiilen ödendiği güne kadar işleyecek en az aylık %1,5 oranında faiz ödemekle yükümlüdür.
 • Karttan yapılacak olan ödeme anında, kartın kapalı veya çalıntı olduğu uyarısı ile karşılaşılması halinde söz konusu hesap doğrudan Rockads tarafından derhal iptal edilecektir.
 • İşbu Sözleşme kapsamında ödemeler havale/EFT, kredi kartı, kripto para (cryptocurrency), swift gibi Rockads’in izin verdiği ödeme araçlarıyla (bundan sonra “Ödeme Aracı” olarak anılacaktır) gerçekleştirilecektir. Partner, Ödeme Aracı ile gerçekleştirdiği işlemlerden doğan komisyon, servis ücreti gibi her türlü masraf ve giderden tek başına sorumludur.
 • Rockads ilgili hesapların yasadışı para transferleri de dahil olmak üzere yasalara aykırı kullanıldığını tespit ederse, ilgili Partner’i herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sözleşmesini feshetme, geçerli yasalar uyarınca aksi belirtilmedikçe ilgili tutarların aktarılmasını reddetme yada kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar.
 • Rockads, Partner tarafından gerçekleştirilen işlemlerde dolandırıcılık veya hileli faaliyetlerden şüphelenme veya ödemelerinden herhangi birinin reddedilmesi durumunda, hesabındaki bedeli alıkoyma ve gerekli görüldüğü takdirde, borçlusu olunan ödemeleri tahsil etmek için yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
 • Partner’in, ilk başta ödemeyi gerçekleştirdiği hesap dışında yada 3. bir kişinin hesabına geri ödenmesini talep etmesi yasaktır. Rockads, ilgili durumu incelerken ödenecek kişinin tespiti yada ayrıştırılması için çeşitli bilgileri talep etme ve ilgili işlemler doğrulanana kadar herhangi bir ödeme iadesini durdurma hakkına sahiptir.
 • Partner, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler dışında Partner hesabını kullanmayacağını kabul eder. Rockads, işbu Sözleşme’deki hizmetlerin amacına aykırı şekilde kişiler ve hesaplar arası transfer üzerinden, üçüncü kişilerin yada Partner’in ticari kullanım veya ticaret işlemlerine yönelik olarak tasarlanmadığını beyan eder. Rockads, işbu maddeye aykırı bir kullanımdan şüphelenmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmadan sözleşmeyi her an sonlandırabilir, işlemlerini geri çevirebilir veya beklemeye alınabilir ya da fonlarına rezerv koyabilir.

6-TARAFLAR’IN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Partner, işbu Sözleşme kapsamında Rockads tarafından sağlanan Hizmetler’i, Hizmetler’in Partner’a sağlandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde deneyimlemek ve yine aynı süre içerisinde Ürünler’de ve/veya Hizmetler’de tespit ettiği ayıpları e-posta vasıtasıyla Rockads’e bildirmekle yükümlüdür. Partner, Rockads tarafından, Partner’in sistemde yer alan email adresine aylık bildirilecek harcamalarda; herhangi bir sorun, itiraz yada ayıp tespit etmesi halinde bu durumu emailin iletildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Rockads’e ( [email protected] ) email ile bildirmekle ve itiraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde Hizmetler Partner tarafından kabul edilmiş sayılır ve Partner Hizmetler’in ayıplı olmasına dair herhangi bir talep ileri süremeyecektir. Herhangi bir koşulda verilen hizmetler için ödeme iadesi talep edilemeyecektir.
 • Rockads, Partner’in yazılı onayı olmaksızın ilgili reklam platformlarında içerik paylaşmayacaktır. İlgili reklam platformlardaki reklam politikalarına ve diğer kural ve politikalarına uyum sağlanmasına ilişkin sorumluluk Partner’e aittir. Ek olarak, Rockads tarafından sağlanan Hizmetler, ve Reklam , Partner tarafından yayınlanan reklamların mevzuata uyumu konusunda herhangi bir danışmanlık içermemektedir ve Reklam’ın verildiği ilgili platformların reklam politikalarına ve diğer kural ve politikalarına ek olarak, reklamların mevzuata ve hukuka uygunluğunun sağlanmasına ilişkin sorumluluk da Partner’e aittir. Partner’in reklamlarının, reklamın yayınlandığı platformun reklam politikalarına ve/veya diğer kural ve politikalarına ve/veya reklam mevzuatına ve/veya hukuka aykırı olması halinde doğacak sorumluluk münhasıran Partner’e aittir. Bu hususta herhangi bir şekilde üçüncü kişi ve/veya şirketlere Rockads tarafından ödeme yapılması gerekirse, Partner söz konusu ödenen meblağı Rockads’e, Rockads’in ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.
 • Partner tarafından Rockads’e işbu Sözleşme kapsamında temin edilen her türlü bilgi ve belgenin doğruyu yansıttığını ve gerçek olduğunu kabul eder. Aksi durumda her türlü sorumluluk Partner’e aittir ve bu hususta herhangi bir şekilde üçüncü kişi ve/veya şirketlere Rockads tarafından ödeme yapılması gerekirse, Partner söz konusu ödenen meblağı Rockads’e, Rockads’in ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.
 • Partner’in, madde 4.2’deki hizmet kapsamında uygulamalarında yer almayan ürün veya hizmet özellikleri, reel olmayan fiyat bilgileri, gerçekçi olmayan opsiyonlar hakkında, Rockads tarafından kendisine kullandırılan reklam hesabı üzerinden içerik yayınlaması halinde, Rockads bu içerikten hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Rockads’in bu Sözleşme’yi derhal fesih hakkı saklıdır.
 • Taraflar’ın markası ve logosu ile Taraflar tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, amblem, alan adı, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Taraflar’ın mülkiyetindedir. Taraflar, diğer Taraf’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını izinsiz olarak kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Taraflar, diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın, ilan ve reklam yoluyla veya basın, yayın, internet gibi her türlü medya kanalları vasıtası ile işbu Sözleşme kapsamında kamuoyuna duyuru ve reklam yapamaz, diğer Taraf’a ait unvan, marka ve logoları hiçbir surette kullanamaz. Taraflar’ın, işbu Madde’ye aykırı tasarrufta bulunması ve/veya kusur veya ihmali nedeni ile diğer Taraf’ın marka itibarının zarar görmesine sebep olması halinde zarar veren Taraf doğacak zararı derhal ve ilk yazılı talep üzerine tazmin edecektir.
 • Partner, aralarındaki ticari ilişkiden doğan tüm irtibatın 16. Madde’de düzenlenen şekilde yapacağını; sözlü taleplerin ya da anlaşmaların geçerli olmadığını kabul ve beyan eder. Rockads, Partner’e sisteme kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgileri üzerinden ulaşma ve bildirim yapma hakkına haiz olup yapılan bildirim yazılı bildirim yerine geçecektir.
 • Tarafların işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmamaları veya kullanmakta gecikmeleri bunlardan feragat ettikleri anlamına gelmez, bu şekilde yorumlanamaz ve bunlardan herhangi birisinin tek başına veya kısmen kullanılmış olması, kullanılmamış olan hak, yetki ve imtiyazların tamamen kullanılmasına veya daha sonra kullanılmasına, kanuni zamanaşımına ilişkin mevzuatın amir hükümleri saklı kalmak kaydıyla, engel teşkil etmez. İşbu Sözleşme'deki herhangi bir hüküm, madde veya şartın uygulanmasından bir defa feragat etmiş olmak, ilgili hüküm, madde veya şarttan tamamen feragat edilmiş olduğu, ileride veya devamlı bir feragat olduğu anlamına gelmeyecek ve böyle yorumlanmayacaktır.
 • İşbu Sözleşme kapsamında Taraflardan birinin diğer Tarafı temerrüde düşürmek veya Sözleşme’yi feshetmek maksadıyla yapacakları ihbar ve ihtarların yazılı olarak ve sisteme kayıtta bildirilen email marifetiyle yapılması şarttır.
 • Taraflar, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere, ister açık şekilde ister örtülü olsun, hiçbir şekilde satış garantisi vermez. Rockads, sunacağı Hizmet’ten doğabilecek kâr kayıpları ve menfi zararlar dahil hiçbir dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.
 • Partner, Rockads’in onayını yazılı şekilde almaksızın, bu Sözleşme’nin konusu hakkında hiçbir basın açıklaması veya kamuoyuna yönelik duyuru yapmayacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi ile diğer her türlü vergi, harç ve masraf Partner tarafından ödenecektir.
 • Partner, Rockads hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla oluşturduğu hesap, şifre veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Rockads aleyhine veya Rockads’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Partner, Rockads tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola gibi erişim araçlarının güvenliği ve bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından bizatihi ve tamamından tek başına mesuldürler.

7-SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

7.1.İşbu Sözleşme, imzalandığı/ onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir. Partner, işbu sürekli ve iptal edilmemesi halinde, ve madde 5 uyarınca Hizmetin askıya alınması hali haricinde, devamlı surette yürürlükte kalacak Hizmet’ten yararlanmak için madde 5 (i) ve (ii)’de yer alan aylık hizmet ve komisyon bedelini ödemeyi kabul eder. Şu kadar ki, Rockads’in internet sitesinde duyurduğu bedeli yeniden belirleme hakkı saklıdır.Partner bu hususu peşinen kabul eder.

7.2. Rockads, işbu Sözleşme’yi diğer Taraf’a yazılı olarak bildirmek koşuluyla hiçbir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin her zaman ve derhal feshetme hakkına sahiptir. Partner fesih tarihine kadar yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep edemez.

7.3. Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülük ve taahhütlerine aykırı davranması halinde, derhal fesih hakkı verilen haller hariç olmak üzere, madde 5 uyarınca zamanında yapılmayan ödemeye ilişkin gönderilecek olan ihtarnameye ilişkin düzenlemelere halel gelmeksizin, zarara uğrayan Tarafça diğer Taraf’a yazılı olarak gönderilecek bir ihtarname ile ihlalin 7 (yedi) gün içerisinde giderilmesi, aksi takdirde Sözleşme’nin ayrıca bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılacağı bildirilir. Söz konusu ihlalin belirtilen süre sonunda halen giderilmemiş olması halinde Sözleşme işbu süre sonunda kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Hiçbir tereddüte mahal vermeden, ilgili ödemenin kredi kartından yapılması durumunda yetersiz bakiye harici, kartın kapalı veya çalıntı olduğu gibi uyarılar ile karşılaşılması halinde söz konusu hesap doğrudan Rockads tarafından derhal iptal edilecek ve iptal edildiğine dair bilgi geçilecektir. Hiçbir tereddüte mahal vermeden, madde 4’te belirtilen Hizmet ile bağlantılı ve/veya ilgili politikalara aykırı yada uyumsuzluk halinde hesap derhal iptal edilecektir.

7.4. Taraflar’dan birinin iflas, konkardato ilan etmesi veya şirketi tasfiye yoluna gitmesi veya mahkeme nezdinde başka resmi makamlarca aleyhine iflas, fesih işlemleri başlatılması veya hakkında iflasın ertelenmesi talebiyle dava açılması, iflasın ertelenmesine karar verilmesi veya aynı şekilde kayyum ya da mutemet atanması veya mevcut ya da müstakbel benzer herhangi bir hukuki işleme konu olması halinde karşı Taraf’ın Sözleşme’yi derhal fesih hakkı saklıdır.

7.5. Partner, işbu Sözleşme’nin 4, 5, 6 ve 9. Maddelerinde sayılan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Rockads’in derhal fesih hakkı bulunmakta olup Rockads’in tazminat hakkı saklı kalmakla birlikte 50.000 USD işbu beher ihlal için cezai şartı hiçbir indirim talep etmeksizin nakden ve anında Rockads’e ödemeyi yada Rockads’in Partner hesabından bildirimde bulunmadan çekeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.6. Herhangi bir sebebe istinaden işbu Sözleşmenin feshi halinde Partner’in madde 4.2’deki hizmete konu alt hesaba erişimi sadece görüntüleme yetkisi (view only) ile mümkün kılınacaktır. Söz konusu görüntüleme yetkisi ile Partner alt hesabında bulunan geçmiş verilerini görebilecek olup, bunun dışında herhangi yeni bir işlem yapamayacaktır.

7.7. İşbu Sözleşmeye konu Hizmet’in herhangi bir sebeple Rockads tarafından sonlandırılması veya Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Partner, mevcut ve yayında bulunan tüm Reklamlarının Rockads tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Keza böyle bir durum oluşması halinde, Partner hiçbir nam ve surette Rockads’a karşı herhangi bir hak ve/veya maddi talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- TAZMİNAT SORUMLULUĞU

8.1. Bu Sözleşme ile, Partner; (1) Sözleşmeye aykırı hareket etmesi (2) aşağıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın başka bir kişi veya kuruluşun haklarının veya yürürlükteki mevzuatı ihlal edilmesi; (3) madde 4 kapsamındaki Hizmetler ve Reklam, Partner tarafından iletilen veya kullanılan içerikler; (4) Hizmetler üzerinde veya Hizmetler aracılığıyla Partner tarafından gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet veya (5) Partner’in yanlış/yanıltıcı bir beyanı sebebiyle Rockads iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının karşılaşacağı tüm üçüncü taraf talep, iddia ve soruşturmalardan ve bunlardan doğan her türlü zarar ve masraflardan münhasıran sorumlu olduğunu ve Rockads iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Gerektiği takdirde, herhangi bir üçüncü taraf talep, iddia, uyuşmazlık veya savunmada Partner, iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanları ile tam iş birliği içinde olacağını kabul eder.

8.2. Madde 4 kapsamındaki hizmetler ile veya hizmetler’e ilişkin olarak Partner tarafından sunulan, katkıda bulunulan, yayınlanan veya iletilen içerik, veri veya bilgiler nedeniyle, Sözleşme ve/veya ilgili mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi veya başka bir kişi veya kurumun haklarının ihlal edilmesi halinde, Partner, bunlardan kaynaklanan ve herhangi bir üçüncü tarafça istenen yasal ücretler de dahil olmak üzere herhangi bir talepten Rockads ve/veya iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının, sorumlu olmadığını ve tüm bu talep, masraf ve zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve bu aykırılıklar nedeniyle yukarıda sayılanlar sebebiyle bir sorumluluğunun veya zararının doğması halinde Rockads ve/veya iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının veya ilgili diğer üçüncü kişi/kurumları hiçbir talebe gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini peşinen kabul eder.

8.3. Sözleşmenin kasıtlı olarak Rockads tarafından ihlal edilmesin neden olduğu durumlar dışında, Rockads ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, görevlileri, acenteleri veya diğer ortakları ve çalışanları, Partner şifreleri de dahil olmak üzere hesap açma bilgilerinin gerektiği gibi korunmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir değişiklik, bozukluk, hasar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Partner hesabına, oturum açma bilgilerine, kimlik bilgilerine veya parolalara veya hesabında herhangi bir yetkisiz olarak gerçekleştirilen faaliyete yönelik herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanım olması halinde Partner, bu durum hakkında Rockads’a derhal bilgi vermeyi kabul eder. Rockads herhangi bir yetkisiz faaliyetten makul ölçüde şüphelenmesi halinde Partner’a bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri askıya alma veya feshetme hakkına sahip olup, Partner şüphelenilen veya yetkisiz faaliyetlere ilişkin herhangi bir soruşturmada Rockads ile iş birliği yapmayı kabul eder.

8.4. Yürürlükteki mevzuatta, işbu Sözleşme’de yer alan taahhüt ve yükümlülüklerin Partner tarafından yerine getirilmemesi durumunda ya da Hizmetin sunumu esnasında Rockads’ın, veya Rockads’ın iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, temsilcilerinin, ortaklarının ve/veya çalışanlarının ve/veya üçüncü şahısların herhangi bir zarara maruz kalmaları hali de dahil, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yukarıda sayılanların herhangi bir zarara uğraması halinde Partner, uğranılan doğrudan ve dolaylı zarar tutarını herhangi bir mahkeme kararı gerekmeksizin derhal ve defaten ödeyeceğini kabul eder.

9-SORUMLULUK SINIRLAMASI

9.1 YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK VEYA ZIMNİ FARK ETMEKSİZİN, TÜM KOŞULLAR, GARANTİLERİ BEYANLAR VEYA HİZMETLER YA DA HİZMET İÇERİĞİNE UYGULANABİLEN DİĞER KOŞULLAR SORUMLULUK DIŞINDADIR.

9.2 ROCKADS, PARTNER’E KARŞI PARTNER OLASI ZARARLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, KAR KAYBI DA DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR KAYIP VEYA DOLAYLI ZARARA DAYALI HERHANGİ BİR TALEPTEN (SÖZLEŞME PRENSİPLERİNE DAYALI OLAN, GARANTİ, İHMAL VEYA DİĞER HAKSIZ FİİLLERE DAYALI, HERHANGİ BİR ZORUNLU GÖREVİN İHLALİNDEN DOĞAN VEYA DİĞER HER TÜRLÜ TALEP) SORUMLU DEĞİLDİR.

9.3 HER DURUMDA İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER DOLAYISI İLE HERHANGİ BİR TALEP HAKKININ KARŞILIKLI MUTABAKAT VEYA YASAL YOLLARLA OLUŞMASI HALİNDE, ROCKADS VE/VEYA BAĞLI ŞİRKET VE İŞTİRAKLERİ VE TEMSİLCİLERİNE YÖNELTİLEBİLECEK TAZMİNAT TALEBİ HERHALUKARDA DOĞRUDAN ZARARLARLA VE ROCKADS’IN İLGİLİ YIL İÇİNDE İŞBU SÖZLEŞME TAHTINDA ELDE ETTİĞİ GELİRLE SINIRLI OLACAKTIR.

9.4 ROCKADS YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HİÇ VEYA SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUN YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE PARTNER NEZDİNDE MEYDANA GELECEK ZARARLARDAN, ANCAK İLGİLİ ZARARLARA AĞIR KUSURLU OLARAK VEYA KASTEN SEBEBİYET VERMİŞ İSE SORUMLU OLACAKTIR.

9.5 PARTNER, İŞBU SÖZLEŞME VE EKLERİ KAPSAMINDA ROCKADS TARAFINDAN SUNULACAK BAZI HİZMETLER’İN ALT-YÜKLENİCİLER (ÜÇÜNCÜ KİŞİLER) TARAFINDAN SUNULMASI DURUMUNDA, ALT-YÜKLENİCİLERDEN (ÜÇÜNCÜ KİŞİLER) TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN İFASINDA YAŞANABİLECEK AKSAKLIKLARA İLİŞKİN OLARAK ROCKADS’IN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMADIĞINI, BU SEBEPLE ROCKADS’A KARŞI NE AD ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNMAYACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

10-GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Sözleşme’ye konu olan ve Gizlilik İlkesi (aşağıda tanımlandığı şekilde) kapsamında Taraflar’dan birinin diğer Taraf ve çalışanlarıyla paylaştığı ve sözlü, görsel, manyetik veya herhangi başka bir ortamda bulunan ve “Gizli Bilgi” olarak tanımlanacak bilgiler; Taraflar’ın arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı tüm finansal, ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri bilgileri, Taraflar’ın gizli bilgi olarak nitelendirdiği bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgiyi kapsar.

Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme çerçevesinde temin edeceği diğer Taraf’a ait Gizli Bilgi’leri:

 • devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, koruyacağını,
 • doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmayacağını,
 • üçüncü şahıslara açıklamayacağını, satmayacağını, üçüncü şahıslar tarafından elde edilebilir hale getirmeyeceğini, söz konusu bilginin ticari muamelelere konu yapılmayacağını ve/veya ilan edilmeyeceğini, gayrikabili rücu olarak peşinen beyan ve taahhüt eder (“Gizlilik İlkesi”).
 • Gizlilik ilkesinin uygulanmasında Taraflar; acentelerinin, işçilerinin, çalışanlarının ve sair sıfatla kontrolleri altında hizmet verenlerin görevleri sırasında ve görevlerinin sona ermesini müteakiben işbu Sözleşme ile tesis edilen hüküm ve şartlara uygun davranmalarını sağlar.
 • Gizli Bilgi sayılmayan ve işbu Sözleşme ile tesis edilen Gizlilik İlkesi kapsamı haricinde tutulan haller şunlardır:
 • işbu Sözleşme’nin imzalanmasından evvel Taraflar’ca bilinen ve Taraflar’ın birbirlerinden edinmedikleri veya öğrenmedikleri bilgiler,
 • Taraflar’dan birinin kusuru söz konusu olmaksızın, açıklandığı esnada kamuya mal olmuş bilgiler,
 • Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler,
 • Taraflar’dan birinin, diğer Taraf’ın Gizli Bilgiler’ine dayanmadan yahut bu bilgileri kaynak olarak almadan, bağımsız bir şekilde geliştirdiği bilgiler.
 1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme’nin yürütülmesi sırasında edineceği diğer Taraf’a ait her türlü teknik, ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilgileri ne şekilde olursa olsun kopyalamamayı, üçüncü şahıs ve/veya kurumlara açıklamamayı, paylaşmamayı, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almayı ve Sözleşme’nin amacı dışında kullanmamayı işbu Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar’ın bu madde kapsamındaki yükümlülükleri, işbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse dahi Taraflar bakımından süreye tabi olmaksızın bağlayıcı ve geçerli olmaya devam eder.
 2. Taraflar, işbu gizlilik taahhüdüne çalışanlarının ve varsa hizmet ifasında görevlendirilen bağlı kuruluşlar ile bunların çalışanlarının da uyacağını beyan ve taahhüt eder. Taraflar, bu kişilerin ihlalleri halinde sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Gizlilik taahhüdünün ihlal edilmesi durumunda, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, derhal ve tazminat ödemeksizin feshetme hakkı saklıdır.
 4. Gizlilik taahhüdü işbu Sözleşme herhangi bir şekilde ortadan kalksa dahi 2 (iki) yıl süreyle daha yürürlüğünü devam ettirecek bir taahhüt niteliğindedir.
 5. İşbu Sözleşme’nin ifası kapsamında elde edilecek olan kişisel veriler bakımından Taraflar, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması hususunda sorumlu olacaklarını beyan ve taahhüt eder.
 6. Taraflar, yetkilendirdikleri şahısların ve çalışanlarının işbu Sözleşme’nin ifası sırasında ve sonrasında elde ettikleri kişisel verileri Sözleşme’nin gerektirdiği amaçların dışında kullanmayacaklarını kabul ve beyan ederler. Kuşkuya mahal vermemek açısından; Taraflar, kişisel verileri Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve amaca uygun olarak ve Sözleşmenin içeriği ve amacı ile sınırlı ölçüde ve zorunlu olduğu kadarıyla işlemeyi, yukarıda belirtilen sınırlamalar dışında üçüncü kişilerle paylaşmamayı kabul ve taahhüt ederler.
 7. İlaveten Taraflar, kişisel verileri kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmamak, kullanılmasına aracılık etmemek, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi halinde ise durumu derhal diğer Taraf’a bildirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
 8. Taraflar, yukarıda taahhüt ettikleri hususların çalışanları bakımından da aynen geçerli olduğunu, bu minvalde çalışanlarının verilere erişim ve işleme yetkilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuata uygun olarak bilinmesi gerektiği kadar tanımlayacağını; bu erişim yetkilerini kullanırken çalışanının erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; çalışanına KVKK ve ilgili sair mevzuat yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını, tüm bu yükümlülükleri yerine getirirken gerekli hukuki, idari ve teknik tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.
 9. Taraflar, Sözleşme’nin ifası kapsamında elde etmiş olduğu kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben, kanunda aksi belirtilmedikçe mezkûr kişisel verileri kanunda belirtilen yasal süreler zarfında sileceklerini, yok edeceklerini veya anonimleştireceklerini ve bu hususu diğer Taraf’a yazılı olarak bildireceklerini kabul ve beyan eder.
 10. Taraflar, işbu Sözleşme bakımından işledikleri kişisel veriler için veri sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüklerini yerine getireceklerini ve gerekirse veri sahiplerinin açık rızalarını alacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Taraflar işbu Sözleşme’ye veya ilgili mevzuata aykırı hareketlerinden dolayı diğer Taraf’ın ve/veya üçüncü kişinin uğrayacağı her türlü zararı kusurları oranında derhal tazmin edeceğini, bu hususta resmi mercilere ve üçüncü kişilere karşı kusurları oranında sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Kişisel verilerin korunması taahhüdü Sözleşme süresinden bağımsız olarak verildiğinden, işbu Sözleşme herhangi bir şekilde ortadan kalksa dahi yürürlüğünü süresiz olarak devam ettirecek bir taahhüt niteliğindedir.
 13. Rockads’in Sözleşme madde 9’da yer alan sınırlı sorumluluğuna halel gelmeksizin, Rockads, işbu maddede yer alan yükümlülüklere aykırı davranması nedeniyle Partner’in uğrayabileceği kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilmiş doğrudan maddi zararı tazmin eder. Şüpheye mahal vermemek adına Rockads’ın sorumluluğu madde 9.3 hükmü uyarınca Rockads’ın ilgili yıl içinde işbu Sözleşme tahtında elde ettiği gelirle sınırlıdır.

11- SÖZLEŞME’NİN DEVRİ

11.1. Taraflar, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını her ne surette olursa olsun üçüncü gerçek veya tüzel şahıslara devir ve temlik etmeyeceklerini, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple hak ve alacaklarına ortak etmeyeceklerini ve kullandırmayacaklarını kabul eder. Rockads’in işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini, Partner’in ayrıca rızası aranmaksızın iştiraklerine devredebilmesine yönelik hakkı saklıdır.

12-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşme’nin imzalanması sırasında var olmayan ve Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen olayların oluşması durumunda Taraflar’ın yükümlülüklerine uymayı engelleyen şu durumlar mücbir sebep olarak kabul edilmiştir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, halk hareketleri, deprem, diğer doğal afetler, salgın hastalık ve terör olayları ile kanunlar dahilinde sayılan sair mücbir sebepler. Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyen mücbir sebebe maruz kalan Taraf, karşı Taraf’a durumu derhal yazı ile bildirir. Bu durumda, Taraflar’ın yükümlülükleri mücbir sebebin sona ermesine kadar ertelenir ve mücbir sebep halinin sona ermesini takiben mümkün olan en kısa zamanda Taraflar’ca yerine getirilir. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde, Taraflar işbu Sözleşme’nin feshedilmesine karar verebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, para borçlarının ifasında mücbir sebep hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır.

13-FERAGAT

İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hakkın Taraflar’dan biri tarafından kullanılmaması, anılan haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

14-BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. Taraflar bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için ortak mutabakat ile gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

15-DEĞİŞİKLİK

Taraflar, işbu Sözleşme, Rockads internet sitesinde yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, Partner’e herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.rockads.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Hizmetler’den belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Rockads’e erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Sözleşme’de yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşme, www.rockads.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Sözleşme’yi kabul eden her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır. “İçerik” ifadesinin tanımı; yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgelerdir.

16-TEBLİGAT ve BİLDİRİM

Taraflar, işbu Sözleşme’de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği karşı Taraf’a noter kanalıyla bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

Taraflar, Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimlerde Rockads için aşağıda belirtilen e-posta adresine ve Partner için üye olurken belirttiği e-posta adresine yapılan bildirimlerin geçerli olduğunu ve Ticaret Kanunu madde 18/3 öngörülen usulün geçerli olmadığını kabul eder. Partner, e-posta adresinin değişmesi halinde derhal Rockads’e bildirmekle yükümlüdür.

Rockads

E-posta

[email protected]

17-UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın hallinde uygulanacak olan hukuk Türk hukukudur.

18-YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin kendisinden ve ifasından doğabilecek ihtilaflarda, Taraflar’ın ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK’nın 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

19-SON HÜKÜM

Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz unsurudur. Sözleşme ile ekleri arasında uyuşmazlık çıkması halinde Sözleşme hükümleri esas alınır.

Ek 1: Reklam Hesabı Kiralama Hizmet Koşulları

19 (OnDokuz) ana madde oluşan işbu Sözleşme, Taraflar’ca, işbu Sözleşme’nin 7. Maddesi’nde belirtilen tarihte yürürlüğe girmek üzere Taraflarca onaylanmıştır.

Ek 1: Reklam Hesabı Kiralama Hizmet Koşulları

Partner, madde 4.2 kapsamındaki ilgili adımları gerçekleştirmesi halinde işbu Ek 1’e uygun davranacağını taahhüt eder.

Madde 1: HİZMETLERİN TANIMI:

1.1. Rockads’ın işbu Ek 1 kapsamında Partner’e taahhüt ettiği hizmetler “Facebook Business Manager hesabı açarak, söz konusu hesap nezdinde Partner’in sadece reklam faaliyeti ve reklam kampanyaları (“Reklam”) amacıyla kullanacağı bir alt-hesabın Partner’e sunulmasından” ibarettir (“Hizmet”).

1.2. Reklam kampanyalarının hedefleme detayları, bütçesi, limitleri, reklamlardan kullanılacak görsel, içerik seçimi, açıklama metinleri gibi yayınlanacak kampanyanın her türlü işleminin belirlenmesi ve uygulanması konusunda sorumluluk tamamen Partner’e aittir.

1.3. Rockads, Partner tarafından sağlanan ve sunulan bilgiler doğrultusunda Ek 1 madde 1.1’de belirtilen Hizmeti sunacağını ve eksik, yanlış ya da hatalı bilgilerden sorumlu olmadığını beyan eder.

Madde 2: REKLAMLARA İLİŞKİN ESASLAR:

2.1. Partner, Rockads hesabına bağlı bir alt hesap oluşturulmasından dolayı Rockads’in bu alt hesaptaki yetkileri tali olup basiretli bir tacir sıfatıyla kullanacağını taahhüt eder.

2.2. Partner, Reklamlarında toplum ve tüketiciye karşı sorumluluk duygusu ile hareket edecektir. Bu kapsamda, Partner, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yasa ve kanunlar ile belirlenmiş esaslara dayanarak, Reklam Özdenetim Kurulu karar, görüş ve kılavuzlarına uygun Reklam yayınlayacağını; Reklamların kişilik haklarına, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, vs. aykırılık teşkil etmeyeceğini ve gerçekleştirilmesi için gerekmesi halinde gerek resmi ve idari kurumlardan izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Reklamlar, hiçbir gerçek veya tüzel kişiyi, hiçbir endüstriyel yada ticari faaliyeti/mesleği, hiçbir ürünü aşağılayacak yada alay konusu edecek veya herhangi bir yöntemle kötüleyecek biçimde olmayacaktır.

2.4 Partner, işbu Ek 1 süresince, yayınlanacak olan Reklam içeriği (metin/görsel) mevzuat ve genel ahlak kuralları ile Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların bağlı şirketlerinin ve/veya iştiraklerinin işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşımayacağını; Meta Platforms, Inc. (Facebook) tarafından yayınlanan ve zaman zaman revize edilen https://www.facebook.com/policies/ads/ adresinde yer alan politikaları ve diğer reklam platformlarında hesap açılması halinde işbu platformun reklam politikasına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Partner, Reklam içeriğinin (metin/görsel) yanıltıcı, eksik bilgiler içermeyeceğini taahhüt etmekte olup Reklamların doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan münhasıran tek sorumludur. Rockads’ın söz konusu Reklamları denetleme ve müdahale hakkına halel gelmeksizin, Rockads’ın Partner’e ait Reklamların doğruluğunu ve/veya mevzuata uygunluğunu araştırma yükümlülüğü olmayıp, reklam veren Partner’in işbu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi nedeniyle Rockads ve/veya Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ödediği veya ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat nedeniyle reklam veren Partner, uğranılan tüm zararı, ilk yazılı talebe istinaden, tazmin edeceğini ve tarafların Partner’e aynen rücu hakkı saklı olduğunu gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. Yayınlanacak olan Reklam içeriğinin (metin/görsel) mevzuat ve genel ahlak kuralları ile Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının işleyiş ve faaliyet politikalarına aykırı unsurlar taşıması, Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının kamuoyu nezdindeki kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olması halinde Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşları, Partner’e belli bir süre vererek Reklam içeriğinin (metin/görsel) değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu Reklamı yayınlamama ve/veya kendi takdirine göre yayından kaldırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Partner’in Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarına karşı herhangi bir talep hakkı yoktur. Partner’in yayınlayacağı Reklamların her türlü sorumluluğu, kendisine aittir. Reklamların içeriğinden kaynaklanabilecek her türlü Cezai veya Hukuki sorumluluk Partner’e aittir. Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının bu konularda sorumlu olmayacağını Partner peşinen kabul etmektedir.

2.6. Partner, işbu Ek 1 kapsamında oluşturulan hesabında yayınlanacak Reklam ve kampanyaların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21-25 maddeleri arasında sayılan mali, fikri haklara sahip olduğunu ve Reklamlara konu markaların sınai hakkı olduğunu; ve bu kapsamda, Partner, Rockads tarafından verilen Hizmet’e konu alt hesabı kullanacak olmasından ötürü işbu fikri ve sınai haklarının tamamını Rockads’a devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7 Partner, Reklamlarda herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin adı, amblemi, logosu ve diğer kendine özgü kurumsal kimlik unsurları tüketicinin aldanmasına yol açacak şekilde kullanılmayacak, patent, marka, tasarım ve model gibi endüstriyel ve fikri mülkiyet hakları ihlal edilmeyecektir. Aksi takdirde doğacak tüm tazminat, zarar, ziyan vb. Partner tarafından karşılanacaktır. Bu anlamda Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının maruz kalacağı tüm yaptırımlar, Partner tarafından ödenecek ve derhal, defeaten ve nakden tazmin edilecektir.

2.8. Partner, Ek 1 süresince her türlü adli, idari organ kararına istinaden yapılacak iptal ve değişiklikler sebebiyle Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarına karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.9. İşbu Madde 2 tahtında Partner’in üstlenmiş olduğu yükümlülükler Ek 1’nin esaslı unsurunu oluşturmakta olup bunlara aykırılık halinde Ek 1’nin esaslı unsurları ihlal edilmiş kabul edilecek ve Rockads’in Ek 1’yi tek taraflı olarak, tüm tazminat hakları saklı kalmak suretiyle, fesih hakkı olacaktır.

Madde 3: ÖDEME HÜKÜMLERİ

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında Partner, Rockads’in kendisi yada yetkilendirdiği üçüncü parti aracılığıyla;

 1. Sözleşme kapsamındaki Hizmetler için oluşturduğu hesap başına ödeyeceği aylık bedel internet sitesinde duyurulacak, ve
 2. işbu aylık bedele ilave olarak, Partner’in hesaptan günlük gerçekleştirdiği harcama doğrultusunda internet sitesinde belirtilen komisyon baremleri üzerinden belirlenecek oran üzerinden belirlenen günlük bedeli

ödemeyi ve/veya bakiyeden düşmeyi taahhüt eder.

Partner, Rockads’den hizmet almaya başlaması yada Rockads üzerinden kampanya çıkmaya başlaması halinde Rockads ücrete hak kazanacak ve vade tarihi kabul edilip temerrütten doğan haklar işletilecektir.

Taraflar, işbu internet sitesinde kamuya açık ve ulaşılabilir şekilde duyurulan aylık bedel ve günlük komisyon oranının Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.

3.2. Rockads tarafından farklı bir gereksinim görülmez ise faturalamalar günlük/aylık ve/veya Hizmet bazlı Rockads tarafından belirlenecek sürelerde yasal sürelere uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Partner tarafından sağlanan bilgiler ve Rockads tarafından tek başına hesaplanan harcamalar doğrultusundaki bedel üzerinden mevzuat uyarınca gerekli katma değer, stopaj ve tüketim vergileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere vergi, resim, harç veya diğer resmi harçlar (bundan sonra “vergi” olarak anılacaktır.) eklenecektir ve ilgili vergi tutarlarının ödenmesinden Partner tek başına sorumludur.

3.3. İşbu Sözleşme madde 3.1. (i) ve (ii). Altında yer alan hizmet süresince devam eden bedel ile ilgili olarak, ödeme gerçekleştirilememesi halinde Rockads Partner’a ilave süre vermeksizin ve temerrütten doğan haklarına halel gelmeksizin Hizmetleri askıya alma hakkını kullanabilir. Hizmetlerin askıya alınmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Partner tarafından ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde, Rockads’in yasal hakları (avukat ücretini talep hakkı da dahil olarak) saklı kalarak, Partner’ın hesabı iptal edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Partner, işburada yer alan hakların Rockads tarafından kullanmasından bağımsız olarak, sunulan işin ticari iş olmasından kaynaklı ödenmeyen tutar üzerinden ilgili tutarın fiilen ödendiği güne kadar işleyecek en az aylık %1,5 oranında faiz ödemekle yükümlüdür.

3.4. Karttan yapılacak olan ödeme anında, kartın kapalı veya çalıntı olduğu uyarısı ile karşılaşılması halinde söz konusu hesap doğrudan Rockads tarafından derhal iptal edilecektir.

3.5. İşbu Sözleşme kapsamında ödemeler havale/EFT, kredi kartı, kripto para (cryptocurrency), swift gibi Rockads’in izin verdiği ödeme araçlarıyla (bundan sonra “Ödeme Aracı” olarak anılacaktır) gerçekleştirilecektir. Partner, Ödeme Aracı ile gerçekleştirdiği işlemlerden doğan komisyon, servis ücreti gibi her türlü masraf ve giderden tek başına sorumludur.

3.6. Rockads ilgili hesapların yasadışı para transferleri de dahil olmak üzere yasalara aykırı kullanıldığını tespit ederse, ilgili Partner’i herhangi bir bildirimde bulunmaksızın sözleşmesini feshetme, geçerli yasalar uyarınca aksi belirtilmedikçe ilgili tutarların aktarılmasını reddetme yada kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar.

3.7. Rockads, Partner tarafından gerçekleştirilen işlemlerde dolandırıcılık veya hileli faaliyetlerden şüphelenme veya ödemelerinden herhangi birinin reddedilmesi durumunda, hesabındaki bedeli alıkoyma ve gerekli görüldüğü takdirde, borçlusu olunan ödemeleri tahsil etmek için yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

3.8. Partner’in, ilk başta ödemeyi gerçekleştirdiği hesap dışında yada 3. bir kişinin hesabına geri ödenmesini talep etmesi yasaktır. Rockads, ilgili durumu incelerken ödenecek kişinin tespiti yada ayrıştırılması için çeşitli bilgileri talep etme ve ilgili işlemler doğrulanana kadar herhangi bir ödeme iadesini durdurma hakkına sahiptir.

3.9. Partner, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler dışında Partner hesabı’nı kullanmayacağını kabul eder. Rockads, işbu Sözleşme’deki hizmetlerin amacına aykırı şekilde kişiler ve hesaplar arası transfer üzerinden, üçüncü kişilerin yada Partner’in ticari kullanım veya ticaret işlemlerine yönelik olarak tasarlanmadığını beyan eder. Rockads, işbu maddeye aykırı bir kullanımdan şüphelenmesi halinde herhangi bir bildirimde bulunmadan sözleşmeyi her an sonlandırabilir, işlemlerini geri çevirebilir veya beklemeye alınabilir ya da fonlarına rezerv koyabilir.

Madde 4: TARAFLAR’IN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Rockads tarafından sağlanan Hizmet, Partner tarafından yayınlanan Reklamların mevzuata uyumu konusunda herhangi bir danışmanlık içermemektedir ve Reklamın verildiği ilgili platformların reklam politikalarına ve diğer kural ve politikalarına ek olarak, Reklamların mevzuata ve hukuka uygunluğunun sağlanmasına ilişkin sorumluluk da Partner’e aittir. Partner’in reklamlarının, Reklamın yayınlandığı platformun reklam politikalarına ve/veya diğer kural ve politikalarına ve/veya reklam mevzuatına ve/veya hukuka aykırı olması halinde doğacak sorumluluk münhasıran Partner’e aittir. Bu hususta herhangi bir şekilde üçüncü kişi ve/veya şirketlere Rockads tarafından ödeme yapılması gerekirse, Partner söz konusu ödenen meblağı Rockads’e, Rockads’in ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.

4.2. Partner tarafından Rockads’e işbu Ek 1 kapsamında temin edilen her türlü bilgi ve belgenin doğruyu yansıttığını ve gerçek olduğunu kabul eder. Aksi durumda her türlü sorumluluk Partner’e aittir ve bu hususta herhangi bir şekilde üçüncü kişi ve/veya şirketlere Rockads tarafından ödeme yapılması gerekirse, Partner söz konusu ödenen meblağı Rockads’e, Rockads’in ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.

4.3. Partner’in, uygulamalarında yer almayan ürün veya hizmet özellikleri, reel olmayan fiyat bilgileri, gerçekçi olmayan opsiyonlar hakkında, Rockads tarafından kendisine kullandırılan reklam hesabı üzerinden içerik yayınlaması halinde, Rockads bu içerikten hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Rockads’in bu Ek 1’yi derhal fesih hakkı saklıdır.

4.4. Taraflar’ın markası ve logosu ile Taraflar tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, amblem, alan adı, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Taraflar’ın mülkiyetindedir. Taraflar, diğer Taraf’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını izinsiz olarak kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Taraflar, diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın, ilan ve reklam yoluyla veya basın, yayın, internet gibi her türlü medya kanalları vasıtası ile işbu Ek 1 kapsamında kamuoyuna duyuru ve reklam yapamaz, diğer Taraf’a ait unvan, marka ve logoları hiçbir surette kullanamaz. Taraflar’ın, işbu Madde’ye aykırı tasarrufta bulunması ve/veya kusur veya ihmali nedeni ile diğer Taraf’ın marka itibarının zarar görmesine sebep olması halinde zarar veren Taraf doğacak zararı derhal ve ilk yazılı talep üzerine tazmin edecektir.

4.5. Partner, aralarındaki ticari ilişkiden doğan tüm irtibatın Sözleşme 16. Madde’de düzenlenen şekilde yapacağını; sözlü taleplerin ya da anlaşmaların geçerli olmadığını kabul ve beyan eder. Rockads, Partner’e sisteme kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgileri üzerinden ulaşma ve bildirim yapma hakkına haiz olup yapılan bildirim yazılı bildirim yerine geçecektir.

4.6. Tarafların işbu Ek 1’den doğan herhangi bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmamaları veya kullanmakta gecikmeleri bunlardan feragat ettikleri anlamına gelmez, bu şekilde yorumlanamaz ve bunlardan herhangi birisinin tek başına veya kısmen kullanılmış olması, kullanılmamış olan hak, yetki ve imtiyazların tamamen kullanılmasına veya daha sonra kullanılmasına, kanuni zamanaşımına ilişkin mevzuatın amir hükümleri saklı kalmak kaydıyla, engel teşkil etmez. İşbu Ek 1'deki herhangi bir hüküm, madde veya şartın uygulanmasından bir defa feragat etmiş olmak, ilgili hüküm, madde veya şarttan tamamen feragat edilmiş olduğu, ileride veya devamlı bir feragat olduğu anlamına gelmeyecek ve böyle yorumlanmayacaktır.

4.7 İşbu Ek 1 kapsamında Taraflardan birinin diğer Tarafı temerrüde düşürmek veya Ek 1’yi feshetmek maksadıyla yapacakları ihbar ve ihtarların yazılı olarak ve sisteme kayıtta bildirilen email marifetiyle yapılması şarttır.

4.8. Partner, işbu Ek 1’in madde 2.6. Maddesi kapsamında Rockads’e devrettiği tüm hak ve yetkiler bakımından; Facebook Business Manager hesabı, bu hesaptan yayınlanan kampanya ve Reklamlarda üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının bulunmadığını, işbu Ek 1 ile Rockads’e devrettiği hakların kendisine ait olduğunu ve herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bu durumdan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını, bu durumda Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini ve Rockads’in bu nedenle işbu Ek 1yi feshetme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Zararın karşılanmaması ve/veya tahmin edilenden daha büyük zarara sebep olunması ihtimalinde Rockads’in ilave tazminat hakları saklıdır.

4.9. Taraflar, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere, ister açık şekilde ister örtülü olsun, hiçbir şekilde satış garantisi vermez. Rockads, sunacağı Hizmet’ten doğabilecek kâr kayıpları ve menfi zararlar dahil hiçbir dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.

4.10. Partner, Rockads’in onayını yazılı şekilde almaksızın, bu Ek 1’nin konusu hakkında hiçbir basın açıklaması veya kamuoyuna yönelik duyuru yapmayacaktır.

4.11. Partner, Rockads tarafından kendisine sunulan Hizmet kapsamında bulunan Reklam alt hesabında raporlama ve takip amaçlarına istinaden en az bir personel bulunduracağını bildiğini ve bunu peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.

4.12. Partner, işbu Ek 1nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Reklamlar kapsamında kullandığı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında fikri mülkiyete konu olabilecek Reklam materyalleri ile ticari sır niteliğindeki kampanya bilgilerinin silinmesinin/imha edilmesinin mümkün olmadığını, bunların üçüncü kişiler tarafından görüntülenme, erişim, paylaşım ve kullanım gibi riskleri itfa ettiğini bildiğini ve peşinen kabul ettiğini; bunlara üçüncü kişiler tarafından görüntülenme, erişim, paylaşım ve kullanımı halinde zarar doğsa dahi Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların iştirakleri ve/veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını, bunlara ve/veya yönetici, çalışan, temsilci, ortaklarına karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını ve bu husustaki tüm talep, tazminat ve dava hakkından peşinen feragat ettiğini gayri kabili rücu şekilde kabul eder.

4.13 Partner, İşbu Ek 1 kapsamında Müşteri’ye kullanım hakkı verilecek alt-hesapların Müşteri’ye tahsisinden önce Rockads’ın başka müşterilerine tahsisi yapılmış olabileceğini ve bu tahsis sebebiyle hesaplarda üçüncü kişilere (eski müşterilere) ait olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında fikri mülkiyete konu olabilecek, ticari sır kapsamında ve/veya kişisel veri niteliğinde bilgi ve materyallerin bulunduğunu, bunlar da dahil olmak üzere kendisine ait olmayan hiçbir bilgi, belge, dokuman, materyali herhangi bir sebeple ve suretle kopyalamayacağını, yaymayacağını, erişmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ettiğini; buna aykırı davranması halinde üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararlardan ve/veya Rockads, Meta Platforms, Inc. (Facebook) ve/veya bunların bağlı şirketleri ve/veya iştiraklerinin ve bunların yönetici, çalışan, temsilci, ortaklarına bu hususta iletilecek tüm hak iddiaları ve taleplerde tek başına münhasıran sorumlu olacağını, bunların herhangi bir sebeple üçüncü kişilere tazminat ödemesi halinde, ilk yazılı talebe istinaden, Partner’e karşı rücu hakları olduğunu gayri kabili rücu şekilde kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Madde 5: SÜRESİ VE FESİH

5.1. İşbu Ek 1, imzalandığı/ onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir. Partner, işbu sürekli ve iptal edilmemesi halinde ve madde 5 uyarınca Hizmetin askıya alınması hali haricinde devamlı surette yürürlükte kalacak Hizmet’ten yararlanmak için madde 5 (i) ve (ii)’de yer alan aylık hizmet ve komisyon bedelini ödemeyi kabul eder. Şu kadar ki, Rockads’in internet sitesinde duyurduğu bedeli yeniden belirleme hakkı saklıdır. Partner bu hususu peşinen kabul eder.

5.2. Rockads, işbu Ek 1’yi diğer Taraf’a yazılı olarak bildirmek koşuluyla hiçbir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin her zaman ve derhal feshetme hakkına sahiptir. Partner fesih tarihine kadar yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep edemez.

5.3. Taraflar’ın işbu Ek 1’de yer alan yükümlülük ve taahhütlerine aykırı davranması halinde, derhal fesih hakkı verilen haller hariç olmak üzere, madde 5 uyarınca zamanında yapılmayan ödemeye ilişkin gönderilecek olan ihtarnameye ilişkin düzenlemelere halel gelmeksizin zarara uğrayan Tarafça diğer Taraf’a yazılı olarak gönderilecek bir ihtarname ile ihlalin 7 (yedi) gün içerisinde giderilmesi, aksi takdirde Ek 1’nin ayrıca bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılacağı bildirilir. Söz konusu ihlalin belirtilen süre sonunda halen giderilmemiş olması halinde Ek 1 işbu süre sonunda kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Hiçbir tereddüte mahal vermeden, ilgili ödemenin kredi kartından yapılması durumunda yetersiz bakiye harici, kartın kapalı veya çalıntı olduğu gibi uyarılar ile karşılaşılması halinde söz konusu hesap doğrudan Rockads tarafından derhal iptal edilecek ve iptal edildiğine dair bilgi geçilecektir. Hiçbir tereddüte mahal vermeden, Ek 1 madde 1’te belirtilen Hizmet ile bağlantılı ve/veya ilgili politikalara aykırı yada uyumsuzluk halinde hesap derhal iptal edilecektir.

5.4. Taraflar’dan birinin iflas, konkardato ilan etmesi veya şirketi tasfiye yoluna gitmesi veya mahkeme nezdinde başka resmi makamlarca aleyhine iflas, fesih işlemleri başlatılması veya hakkında iflasın ertelenmesi talebiyle dava açılması, iflasın ertelenmesine karar verilmesi veya aynı şekilde kayyum ya da mutemet atanması veya mevcut ya da müstakbel benzer herhangi bir hukuki işleme konu olması halinde karşı Taraf’ın Ek 1’yi derhal fesih hakkı saklıdır.

5.5. Partner, işbu Ek 1’nin 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Maddelerinde sayılan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Rockads’in derhal fesih hakkı bulunmakta olup Rockads’in tazminat hakkı saklı kalmakla birlikte 50.000 USD işbu beher ihlal için cezai şartı hiçbir indirim talep etmeksizin nakden ve anında Rockads’e ödemeyi yada Rockads’in Partner hesabından bildirimde bulunmadan çekeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.6. Herhangi bir sebebe istinaden işbu Ek 1nin feshi halinde Partner’in Hizmet’e konu alt hesaba erişimi sadece görüntüleme yetkisi (view only) ile mümkün kılınacaktır. Söz konusu görüntüleme yetkisi ile Partner alt hesabında bulunan geçmiş verilerini görebilecek olup, bunun dışında herhangi yeni bir işlem yapamayacaktır.

5.7. İşbu Ek 1ye konu Hizmet’in herhangi bir sebeple Rockads tarafından sonlandırılması veya Ek 1’nin feshedilmesi halinde, Partner, mevcut ve yayında bulunan tüm Reklamlarının Rockads tarafından tek taraflı olarak sonlandırılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Keza böyle bir durum oluşması halinde, Partner hiçbir nam ve surette Rockads’a karşı herhangi bir hak ve/veya maddi talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Partner, Rockads’in onayını yazılı şekilde almaksızın, bu Ek 1’in konusu hakkında hiçbir basın açıklaması veya kamuoyuna yönelik duyuru yapmayacaktır. İşbu Ek 1’den kaynaklanan damga vergisi ile diğer her türlü vergi, harç ve masraf Partner tarafından ödenecektir.

Madde 6: TAZMİNAT SORUMLULUĞU

6.1. Bu Ek 1 ile, Partner; (1) Ek 1ye aykırı hareket etmesi (2) aşağıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın başka bir kişi veya kuruluşun haklarının veya yürürlükteki mevzuatı ihlal edilmesi; (3) Hizmetler kapsamında Partner tarafından iletilen veya kullanılan içerikler; (4) Hizmetler üzerinde veya Hizmetler aracılığıyla Partner tarafından gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet veya (5) Partner’in yanlış/yanıltıcı bir beyanı sebebiyle Rockads iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının karşılaşacağı tüm üçüncü taraf talep, iddia ve soruşturmalardan ve bunlardan doğan her türlü zarar ve masraflardan münhasıran sorumlu olduğunu ve Rockads iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Gerektiği takdirde, herhangi bir üçüncü taraf talep, iddia, uyuşmazlık veya savunmada Partner, iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanları ile tam iş birliği içinde olacağını kabul eder.

6.2. Hizmetler ile veya Hizmetler’e ilişkin olarak Partner tarafından sunulan, katkıda bulunulan, yayınlanan veya iletilen içerik, veri veya bilgiler nedeniyle, Ek 1 ve/veya ilgili mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi veya başka bir kişi veya kurumun haklarının ihlal edilmesi halinde, Partner, bunlardan kaynaklanan ve herhangi bir üçüncü tarafça istenen yasal ücretler de dahil olmak üzere herhangi bir talepten Rockads ve/veya iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının, sorumlu olmadığını ve tüm bu talep, masraf ve zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve bu aykırılıklar nedeniyle yukarıda sayılanlar sebebiyle bir sorumluluğunun veya zararının doğması halinde Rockads ve/veya iştirakleri, bağlı kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, ortakları ve/veya çalışanlarının veya ilgili diğer üçüncü kişi/kurumları hiçbir talebe gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini peşinen kabul eder.

6.3. Ek 1nin kasıtlı olarak Rockads tarafından ihlal edilmesin neden olduğu durumlar dışında, Rockads ve bağlı kuruluşları, iştirakleri, görevlileri, acenteleri veya diğer ortakları ve çalışanları, Partner şifreleri de dahil olmak üzere hesap açma bilgilerinin gerektiği gibi korunmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir değişiklik, bozukluk, hasar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır. Partner hesabına, oturum açma bilgilerine, kimlik bilgilerine veya parolalara veya hesabında herhangi bir yetkisiz olarak gerçekleştirilen faaliyete yönelik herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanım olması halinde Partner, bu durum hakkında Rockads’a derhal bilgi vermeyi kabul eder. Rockads herhangi bir yetkisiz faaliyetten makul ölçüde şüphelenmesi halinde Partner’a bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri askıya alma veya feshetme hakkına sahip olup, Partner şüphelenilen veya yetkisiz faaliyetlere ilişkin herhangi bir soruşturmada Rockads ile iş birliği yapmayı kabul eder.

6.4. Yürürlükteki mevzuatta, işbu Ek 1’de yer alan taahhüt ve yükümlülüklerin Partner tarafından yerine getirilmemesi durumunda ya da Hizmetin sunumu esnasında Rockads’ın, veya Rockads’ın iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, temsilcilerinin, ortaklarının ve/veya çalışanlarının ve/veya üçüncü şahısların herhangi bir zarara maruz kalmaları hali de dahil, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yukarıda sayılanların herhangi bir zarara uğraması halinde Partner, uğranılan doğrudan ve dolaylı zarar tutarını herhangi bir mahkeme kararı gerekmeksizin derhal ve defaten ödeyeceğini kabul eder.

Madde 7.Sorumluluk Sınırlaması

7.1.YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK VEYA ZIMNİ FARK ETMEKSİZİN, TÜM KOŞULLAR, GARANTİLERİ BEYANLAR VEYA HİZMETLER YA DA HİZMET İÇERİĞİNE UYGULANABİLEN DİĞER KOŞULLAR SORUMLULUK DIŞINDADIR.

7.2. ROCKADS, PARTNER’E KARŞI PARTNER OLASI ZARARLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, KAR KAYBI DA DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR KAYIP VEYA DOLAYLI ZARARA DAYALI HERHANGİ BİR TALEPTEN (EK 1 PRENSİPLERİNE DAYALI OLAN, GARANTİ, İHMAL VEYA DİĞER HAKSIZ FİİLLERE DAYALI, HERHANGİ BİR ZORUNLU GÖREVİN İHLALİNDEN DOĞAN VEYA DİĞER HER TÜRLÜ TALEP) SORUMLU DEĞİLDİR.

7.3. HER DURUMDA İŞBU EK 1 KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER DOLAYISI İLE HERHANGİ BİR TALEP HAKKININ KARŞILIKLI MUTABAKAT VEYA YASAL YOLLARLA OLUŞMASI HALİNDE, ROCKADS VE/VEYA BAĞLI ŞİRKET VE İŞTİRAKLERİ VE TEMSİLCİLERİNE YÖNELTİLEBİLECEK TAZMİNAT TALEBİ HERHALUKARDA DOĞRUDAN ZARARLARLA VE ROCKADS’IN İLGİLİ YIL İÇİNDE İŞBU EK 1 TAHTINDA ELDE ETTİĞİ GELİRLE SINIRLI OLACAKTIR.

7.4. ROCKADS YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HİÇ VEYA EK 1 ŞARTLARINA UYGUN YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE PARTNER NEZDİNDE MEYDANA GELECEK ZARARLARDAN, ANCAK İLGİLİ ZARARLARA AĞIR KUSURLU OLARAK VEYA KASTEN SEBEBİYET VERMİŞ İSE SORUMLU OLACAKTIR.

7.5. PARTNER, İŞBU EK 1 VE EKLERİ KAPSAMINDA ROCKADS TARAFINDAN SUNULACAK BAZI HİZMETLER’İN ALT-YÜKLENİCİLER (ÜÇÜNCÜ KİŞİLER) TARAFINDAN SUNULMASI DURUMUNDA, ALT-YÜKLENİCİLERDEN (ÜÇÜNCÜ KİŞİLER) TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN İFASINDA YAŞANABİLECEK AKSAKLIKLARA İLİŞKİN OLARAK ROCKADS’IN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMADIĞINI, BU SEBEPLE ROCKADS’A KARŞI NE AD ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR TALEPTE BULUNMAYACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

Madde 8: DEĞİŞİKLİK

8.1 Taraflar, işbu Ek 1, Rockads internet sitesinde yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, Partner’e herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.rockads.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Hizmetler’den belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Rockads’e erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Ek 1’de yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Ek 1, www.rockads.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Ek 1’yi kabul eden her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır. “İçerik” ifadesinin tanımı; yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgelerdir.

Madde 9: DEVİR

9.1 Taraflar, işbu Ek 1’yi ve/veya işbu Ek 1’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını her ne surette olursa olsun üçüncü gerçek veya tüzel şahıslara devir ve temlik etmeyeceklerini, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple hak ve alacaklarına ortak etmeyeceklerini ve kullandırmayacaklarını kabul eder. Rockads’in işbu Ek 1’yi ve/veya işbu Ek 1 konusu hak ve yükümlülüklerini, Partner’in ayrıca rızası aranmaksızın iştiraklerine devredebilmesine yönelik hakkı saklıdır.

Ek 2 – Rockads şirketlerinin listesi

a. ROCKADS M.E., BAE’nde kayıtlı şirket.

b. Rockads Reklam A.Ş., Türkiye’de kayıtlı şirket.

c. Rockads Corp., ABD’de kayıtlı şirket.

d. Rockads OÜ., Estonya’da kayıtlı şirket.

(a, b, c ve d Sözleşmede bundan sonra “Rockads”, “Biz”, “Bizim” “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)